Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Διαρθρωτικές λέξεις και ανάπτυξη με αιτιολόγηση

Συνοχή - Συνεκτικότητα παραγράφων και κειμένων

Ο όρος συνοχή υποδηλώνει τη μορφική σύνδεση προτάσεων, περιόδων ή παραγράφων και επιτυγχάνεται:
με τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων  με την επανάληψη σημαντικής λέξης ή φράσης  μέσω αντωνυμιών, κυρίως δεικτικών
Με τις διαρθρωτικές λέξεις συνήθως δηλώνεται:
α. Αντίθεση – Εναντίωση: αλλά, όμως, ωστόσο, από την άλλη πλευρά, αντίθετα, ειδάλλως, ενώ, αντιθέτως, μολονότι 
β. Αίτιο – Αποτέλεσμα: επειδή, διότι, έτσι, γι’ αυτό το λόγο, κατά συνέπεια
γ. Χρονική σχέση: αρχικά, προηγουμένως, ύστερα, πρώτα, εντωμεταξύ, τέλος, όποτε, όταν, καθώς
δ. Όρος – Προϋπόθεση: αν, εκτός αν, σε περίπτωση που κτλ.

 Η νοηματική συνάφεια (συνεκτικότητα) στις παραγράφους γενικότερα επιτυγχάνεται με:
 Α.Την ενότητα, δηλαδή την άμεση συσχέτιση του περιεχομένου με την κατευθυντήρια ιδέα του θέματος.
Β.  Τη λογική αλληλουχία, δηλαδή την παράθεση των ιδεών με λογική και φυσική σειρά.
Πιο συγκεκριμένα επιτυγχάνεται με:
1. τη σαφή διάκριση των μερών (πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος) και των υποτμημάτων του κύριου μέρους καθώς και με:
2. τη χρονολογική και λογική διάταξη των ιδεών με την οποία καταδεικνύεται η νοηματική αλληλουχία μεταξύ των παραγράφων.

ε. Επεξήγηση: δηλαδή, με άλλα λόγια, με όσα είπα προηγουμένως εννοούσα, για να γίνω σαφέστερος
στ. Έμφαση: είναι αξιοσημείωτο ότι, θα ήθελα να τονίσω το εξής, να επιστήσω την προσοχή σας, είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός, πρέπει να σημειωθεί ακόμη,
ζ. Παράδειγμα: π.χ., λ.χ., για παράδειγμα κτλ.
η. Απαρίθμηση επιχειρημάτων, πρώτο ... δεύτερο, καταρχάς (πρώτα πρώτα), καταρχήν εισαγωγή μιας καινούριας (κατά βάση), τελικά, το επόμενο επιχείρημα / θέμα ιδέας: που θα μας απασχολήσει
ΘΣυμπέρασμα/ για να συνοψίσουμε, συγκεφαλαιώνοντας / επιλογικά συγκεφαλαίωση: συμπερασματικά θα λέγαμε ότι… κτλ., λοιπόν, άρα, κατά συνέπεια, έτσι
ι. Προσθήκη: ακόμη, επιπρόσθετα, παράλληλα, επιπλέον, επίσης
ια. Τοπική σχέση: εδώ, κοντά, μακριά, επάνω, κάτω
ιβ. Γενίκευση: γενικά, ευρύτερα, τις περισσότερες φορές ...
ιγ. Διαίρεση / Ταξινόμηση: αφενός - αφετέρου,από τη μια - από την άλλη ...
Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου (Αιτιολόγηση)
Παρατήρηση - Οδηγία: κατά την ανάπτυξη παραγράφου με αιτιολόγηση έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
α) Διατυπώστε έτσι τη θεματική σας περίοδο, ώστε κάθε λογικός άνθρωπος να ζητήσει να μάθει το“Γιατί;”.
β) Φέρτε πειστικές αιτιολογήσεις, για να αποδείξετε τη θέση που διατυπώσατε στη θεματική σας περίοδο.
γ) Εκφράστε κάθε αιτιολογία σας με μια καλή πρόταση. Στην ανάπτυξη της παραγράφου, οι περίοδοι που ακολουθούν παίρνουν το χαρακτήρα απάντησης στο προηγούμενο «γιατί», αποτελούν τα επιχειρήματα με τα οποία αιτιολογείται
δ) Γράψτε, αν χρειαστεί, μια πρόταση κατακλείδα που να ολοκληρώνει την ιδέα που υποστηρίχτηκε στην παράγραφο. Στην κατακλείδα υπάρχει συμπέρασμα-επιβεβαίωση της αρχικής τοποθέτησης

Παράδειγμα
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος του πρωινού καθ’ όλη τη διάρκεια τις προετοιμασίας του μαθητή για τις εξετάσεις. Γιατί ένα πλήρες πρωινό αυξάνει τη διάθεση και την ενέργεια του παιδιού, για να αντεπεξέλθει τις δυσκολίες του διαβάσματος και των άλλων υποχρεώσεων της ημέρας. Επιπλέον, μειώνει το αίσθημα της πείνας κατά τις μεσημεριανές ώρες, γεγονός που αποτρέπει την υπερκατανάλωση φαγητού το μεσημέρι, κάτι που θα προκαλούσε υπνηλία και μείωση της απόδοσης του μαθητή. Από όλα τα παραπάνω καταλαβαίνουμε την αξία του πρωινού, ιδιαίτερα για τους μαθητές.

ΑΣΚΗΣΗ

Να αναπτύξετε μια παράγραφο με αιτιολόγηση (περίπου 10-15 σειρές) στην οποία θα λέτε γιατί θα πρέπει να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου